• czysty

  czysty

Jak rozpoznać czy nasz przedszkolak jest gotowy do nauki czytania?

Dojrzałość a gotowość do uczenia się

 • Dojrzałość szkolna jest to poziom rozwoju dziecka w sferze umysłowej, fizycznej, emocjonalnej, społeczno – moralnej
 • Gotowość do uczenia umożliwia przystosowanie dziecka do wymagań szkoły, czyniąc je podatnym i wrażliwym na nauczanie i wychowanie oraz zapewnia odniesienie sukcesu w nauce szkolnej

Nie ma dojrzałości bez gotowości.

Gotowość do uczenia się odnosi się do takiego stadium rozwoju dziecka, w którym może się ono uczyć czegoś nowego z łatwością i bez negatywnego napięcia emocjonalnego oraz osiągnąć sukces, ponieważ wysiłki nauczyciela dają zadowalające rezultaty. Jest to kolejny ważny etap rozwoju dziecka, który osiąga poprzez odpowiednia stymulację wychowawczą, przeszkloną, społeczną.
Łatwość + brak napięcia = sukces emocjonalnego

Cechy dziecka wykazującego gotowość do czytania:

 • rozumie pojęcie czytania
 • odróżnia znaki, które są literami, wyrazami od innych znaków np. graficznych zawartych w tekście
 • zna kierunek czytania w swoim języku
 • chce aby często mu czytano
 • ma prawidłowo rozwinięte podstawowe procesy umysłowe
 • posiada bogate słownictwo

Warunki gotowości do nauki czytania:

 1. Gotowość psychomotoryczna – „wiem jak”
  Ukształtowanie się u dziecka umiejętności i sprawności, które decydują o sprawnym kojarzeniu znaków graficznych i fonicznych. (kojarzenie obrazu z dźwiękiem)
  • kojarzenie znaków z dźwiękiem według określonej zasady
  • prawidłowa wymowa
  • koordynacja wzrokowo- słuchowo-ruchowa
  • rozpoznaje różne znaki, symbole graficzne (kropki, kreski), wskazywanie różnic i podobieństw
  • umie koncentrować się przez dłuższy czas
  • prawidłowy poziom percepcji wzrokowej i słuchowej
  • odpowiednia pojemność pamięci operacyjnej
   Ta gotowość psychomotoryczna stanowi warunek opanowania techniki czytania
 2. Gotowość słownikowo – pojęciowa – „mam możliwość”
  Opanowanie umiejętności różnorodnego operowania już posiadanym doświadczeniem psychologicznym i lingwistycznym:
  • podejmuje próby interpretowania treści przenośni, przysłów
  • wyjaśnia etymologię znaczenia pojęć
  • swobodnie operuje posiadanym słownictwem Umiejętność abstrahowania, klasyfikowania i uogólniania i wnioskowania
   Ta gotowość pojęciowo- słownikowa stanowi warunek rozumienia czytanego tekstu.
 3. Gotowość emocjonalno – motywacyjna – „chcę”
  Ukształtowanie u dziecka rozumienia użyteczności umiejętności czytania, ukształtowanie pozytywnego stosunku do książki i wzbudzenie zainteresowania, motywacji do nauki czyania
  • wyróżnia formalne cechy tekstu
  • wskazuje różnice między czytaniem a mówieniem
  • ma pozytywne nastawienie wobec własnej aktywności
  • dąży do rozumienia istoty czytania
  • odróżnia ilustracje, od liter i wyrazów