• czysty

  czysty

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Inaczej" zwana dalej Fundacją została ustanowiona z woli Moniki Ciechomskiej, Moniki Wawszczak, Wioletty Rauk i Magdaleny Mikulskiej, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marcina Wysockiego w Kancelarii Notarialnej w Świdniku przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 8/7.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, Ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46. poz. 203 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Nazwa Fundacji oraz znak graficzny Fundacji są zastrzeżone. Fundacja ma wyłączne prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Krępiec.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
 4. Fundacja może współpracować z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, w tym z ruchami kościelnymi oraz innymi podmiotami prawnymi i fizycznymi, w zakresie objętym działalnością statutową.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 5

 1. Fundacja skupia ludzi dobrej woli, którzy gotowi są nieść pomoc. Fundacja oparta jest przede wszystkim na działalności społecznej, jednak do prowadzenia działań Fundacja ma prawo zatrudniać pracowników.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, a w szczególności:

 1. Nabywanie wiedzy i kwalifikacji oraz rozwój pasji osób z określonych grup społecznych.
 2. Zapewnienie kompleksowej pomocy społecznej, opieki i rehabilitacji dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, w tym osobom z niepełnosprawnością i starszym.
 3. Edukacja, kształtowanie postaw i świadomości społecznej w zakresie wykluczenia społecznego.
 4. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczej, edukacyjnej i socjalizacyjnej.
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością.
 6. Rozwijanie i promocja integracji społecznej, kultury, sportu, ochrony środowiska i turystyki.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów naukowych, spotkań, itp. dla określonych grup społecznych.
 2. Tworzenie i prowadzenie ośrodków o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, profilaktycznym, opiekuńczym, konsultacyjnym i edukacyjnym.
 3. Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla określonych grup społecznych.
 4. Działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.
 5. Organizowanie działań integrujących w tym: festynów, happeningów, spotkań, pogadanek, kampanii społecznych, wystaw, aukcji, koncertów, spotkań itp.
 6. Organizowanie wycieczek, rajdów, obozów, kolonii, turnusów itp.
 7. Organizowanie działań promujących ochronę środowiska, aktywność sportową i turystyczną określonych grup społecznych.
 8. Współpracę z placówkami prowadzącymi działalność zgodną z celami statutowymi Fundacji.
 9. Prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Inną działalność korzystną dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w wysokości 2000zł, z czego 1000zł stanowią rzeczy ruchome w postaci: dwóch aparatów telefonicznych marki Nokia 500, o wartości 150zł każdy oraz laptop Samsung 510 o wartości 700zł, natomiast drugi1000zł stanowią wkłady pieniężne w kwotach po 250zł na każdą z czterech fundatorek, przeznaczone na działalność gospodarczą. Majątek stanowi również inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Rozporządzenie składnikami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w przypadkach, gdy:
  1. uzasadnia to cel Fundacji;
  2. następuje naturalne zużycie;
  3. jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.
 3. Za swoje zobowiązania Fundacja ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem.
 4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
  4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, sponsoringu;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. zbiórek, aukcji, wystaw i imprez publicznych;
  4. majątku Fundacji, w tym z lokat;
  5. działalności gospodarczej;
  6. kwot, które mogą być dobrowolnie przekazywane przez podatników podatku dochodowego zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie określonym w przepisach odrębnych;
  7. innych form pozyskiwania funduszy.
 2. Całość uzyskiwanych dochodów przeznaczona jest na cele statutowe oraz bieżące finansowanie kosztów funkcjonowania Fundacji.

§ 10

 1. Fundacja może gromadzić środki na budowę, wyposażenie i eksploatację obiektów dla potrzeb kształcenia, profilaktyki, terapii, rehabilitacji i opieki, a także prowadzić działania związane z pozyskaniem na ten cel i adaptacją różnych istniejących obiektów, z możliwością przejmowania obiektów na własność.

§ 11

 1. Gospodarkę finansową i ewidencję księgową Fundacji prowadzi się zgodnie z przepisami obowiązującymi organizacje pozarządowe.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Całość uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej przeznaczona jest na cele statutowe. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

§ 13

 1. 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
  • produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - 16.29.Z
  • produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - 17.21.Z
  • produkcja artykułów piśmiennych - 17.23.Z
  • produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury - 17.29.Z
  • drukowanie gazet - 18.11.Z
  • pozostałe drukowanie - 18.12.Z
  • działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - 18.13.Z
  • introligatorstwo i podobne usługi - 18.14.Z
  • produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych - 23.41.Z
  • produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych - 23.49.Z
  • produkcja zegarków i zegarów - 26.52.Z
  • produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych - 32.12.Z
  • produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych - 32.13.Z
  • produkcja instrumentów muzycznych - 32.20.Z
  • produkcja gier i zabawek - 32.40.Z
  • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z
  • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z
  • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z
  • transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski - 49.31.Z
  • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z
  • hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z
  • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z
  • restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - 56.10
  • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - 56.21.Z
  • pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z
  • przygotowywanie i podawanie napojów - 56.30.Z
  • wydawanie książek - 58.11.Z
  • wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z
  • wydawanie gazet - 58.13.Z
  • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z
  • pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z
  • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z
  • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z
  • działalność fotograficzna - 74.20.Z
  • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z
  • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.10.Z
  • działalność agencji pracy tymczasowej - 78.20.Z
  • pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z
  • niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.21.Z
  • specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.22.Z
  • pozostałe sprzątanie - 81.29.Z
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z
  • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 82.99.Z
  • kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych - 84.12.Z
  • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z
  • pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z
  • pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59
  • działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z
  • działalność fizjoterapeutyczna - 86.90.A
  • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską - 87.10.Z
  • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 87.20.Z
  • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 87.30.Z
  • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - 87.90.Z
  • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 88.10.Z
  • opieka dzienna nad dziećmi - 88.91.Z
  • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99.Z
 2. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu. Zmiana statutu Fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 14

 1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo podmioty gospodarcze.
 2. Podmioty gospodarcze są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Kierownika podmiotu gospodarczego powołuje Zarząd Fundacji i jest on kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 4. Zakres działania podmiotu gospodarczego oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących podmiotem określa Zarząd Fundacji.


Rozdział V

Organy Fundacji

§ 15

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
  2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 16

 1. Pierwszy skład Zarządu Fundacji stanowią Fundatorzy, którzy spośród siebie wybierają Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
 3. Okres kadencji Zarządu wynosi 5 lat.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:
  1. sporządzanie planów działań i budżetu Fundacji;
  2. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  3. realizacja celów statutowych;
  4. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
  6. uchwalanie zmian statutu Fundacji;
  7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów itp.;
  8. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
 3. Zarząd podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listem poleconym, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem.
 3. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół winien zawierać kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, ilość podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. Oryginały protokołów z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Fundacji.

§ 19

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. z upływem kadencji;
  2. z chwilą śmierci;
  3. na skutek odwołania;
  4. na skutek złożenia dymisji.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z powodu upływu kadencji, Fundatorzy lub osoby upoważnione przez Fundatorów do ich reprezentacji, powołują nowy skład Zarządu na mocy uchwały przyjętej zwykłą większością głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów, decyzją Prezesa Zarządu.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w czasie trwania kadencji z powodów określonych w § 19. ust. 1 b), d), pozostali członkowie Zarządu powołują nowego członka decyzją opartą na zwykłej większości głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów, decyzją Prezesa Zarządu.
 4. Odwołania członka Zarządu i powołania w jego miejsce nowego członka Zarządu, dokonują pozostali członkowie Zarządu, decyzją opartą na zwykłej większości głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów, decyzją Prezesa Zarządu.

§ 20

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Decyzję o wynagrodzeniach dla Zarządu i ich wysokości podejmuje jednogłośnie Zarząd w formie uchwały.

§ 21

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju.
 3. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 20 000 zł wymagany jest podpis Prezesa i Członka Zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji

§ 22

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z co najmniej 2 członków.
 3. Okres kadencji Rady Fundacji wynosi 5 lat.
 4. Ponowne powoływanie tych samych członków jest dopuszczalne.
 5. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. kontrolowanie i ocenianie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Fundacji pod kątem realizacji zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – księgowej;
  2. przedkładanie Zarządowi informacji i opinii związanych z przeprowadzonymi kontrolami;
  3. przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Zarządowi absolutorium.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
  1. z upływem kadencji;
  2. z chwilą śmierci;
  3. na skutek odwołania;
  4. na skutek złożenia dymisji.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady z powodu upływu kadencji, Zarząd powołuje nowy skład Rady decyzją opartą na zwykłej większości głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów, decyzją Prezesa Zarządu.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji z powodów określonych w § 22. ust. 6 b), d), Zarząd powołuje nowego członka decyzją opartą na zwykłej większości głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów, decyzją Prezesa Zarządu.
 9. Odwołania członka Rady i powołania w jego miejsce nowego członka, dokonuje Zarząd, decyzją opartą na zwykłej większości głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów, decyzją Prezesa Zarządu.

§ 23

 1. Skład Rady powołuje Zarząd Fundacji.
 2. Funkcje Członków Rady wykonywane są honorowo i bez wynagrodzenia. Członkom Rady przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 3. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 24

 1. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać w stosunku małżeństwa, wspólnego pożycia, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji;
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenia są protokołowane.
 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane przy udziale co najmniej połowy członków Rady.
 4. W obradach Rady Fundacji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu.
 5. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane z inicjatywy Zarządu Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.
 2. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów na mocy uchwały Zarządu.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na realizację celów zbieżnych z celami Fundacji.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Świdnik, dn. 05.05.2014r.