• czysty

  czysty

Od czerwca 2015r. Fundacja „Inaczej” realizuje zadanie publiczne pt. „Bez słów”, współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
Jest to projekt specjalistyczny, którego głównym celem jest nabycie przez kadrę i wolontariuszy działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu powiatów: świdnickiego, łęczyńskiego, puławskiego, chełmskiego i lubelskiego, wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Wiedza ta jest niezbędna w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością uniemożliwiającą, bądź ograniczającą komunikację werbalną.
W ramach projektu realizowane będą działania szkoleniowe:
1. Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) część 1 – zajęcia ze specjalistą z zakresu AAC.
2. Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) część 2 – zajęcia ze specjalistą z zakresu AAC.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

ROPS w Lublinie

Fundacja „Inaczej” w ramach zadania publicznego pt. „Bez słów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie organizuje:

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) część I i II.

Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

Część I

Szkolenie trwa 18 godzin dydaktycznych i składa się z 7 godzin wykładów oraz 11 godzin ćwiczeń praktycznych (2 dni: sobota, niedziela)

Wykłady pozwalają odpowiedzieć na pytania:

 • Co to jest AAC?
 • Kto może z nich korzystać?
 • Jak zacząć pracę z różnymi grupami niepełnosprawnych?
 • Czy AAC hamuje mowę?
 • Czy AAC jest tylko dla niemówiących?
 • Jakie zestawy symboli i gestów dostępne są w Polsce?
 • Jak dobrać symbole dla konkretnego użytkownika (Piktogramy, symbole PCS, Makaton, symbole Blissa, gesty i in.)?
 • Jak planować terapię z użyciem komunikacji wspomagającej?
 • Jak formułować cele terapii komunikacji?

Warsztaty praktyczne obejmują:

 • Wspieranie komunikacji przedintencjonalnej i przedsymbolicznej (m.in. małe dzieci, dzieci z głębszym i głębokim up. um.) ? czyli co robić, jeśli dziecko nie jest gotowe na użycie symboli.
 • Projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych: planów dnia, planów czynności, tablic wyboru, tablic tematycznych, tablic uczestnictwa, tablic kontekstowych, indywidualnych pomocy do porozumiewania się.
 • Wykorzystanie technik AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i innymi problemami w zachowaniu.
 • Naukę korzystania z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się: GoTalk, step-by-step, Talara, MÓWik projektowanie nakładek, aranżowanie sytuacji umożliwiających użycie z uczniem, nauka obsługi.
 • Użycie formularzy do oceny umiejętności komunikacyjnych i planowania terapii.
 • Wdrażanie nauki porozumiewania się w codzienne życie ucznia, podopiecznego, dziecka w placówce i w domu.

Część II

Szkolenie trwa 18 godzin dydaktycznych i składa się z 7 godzin wykładów oraz 11 godzin ćwiczeń praktycznych (dwa dni: sobota, niedziela)

Komunikacja językowa użytkowników AAC
Szkolenie pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji językowej użytkowników komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Program:

 • Kształtowanie umiejętności językowych użytkownika AAC: budowanie wypowiedzi, kategoryzacja, zadawanie pytań, używanie wyznaczników gramatycznych (czasu, liczby, osoby); wykorzystanie kodu kolorów i klucza Fitzgerald w nauce budowania dłuższych wypowiedzi przez dzieci mówiące pojedynczymi słowami oraz w nauce rozumienia języka przez dzieci z autyzmem (również mówiące i czytające bez zrozumienia)
 • Planowanie słownictwa użytkowników AAC w zależności od ich możliwości poznawczych
 • Konstruowanie indywidualnej pomocy do porozumiewania się ? książki, tablicy, wykorzystanie urządzenia elektronicznego (VOCA)
 • Komputerowe wspomaganie komunikacji i edukacji dzieci niepełnosprawnych ? programy, dostosowanie sprzętu, konfiguracja opcji ułatwień dostępu
 • Wspieranie nauki czytania i pisania dzieci niemówiących, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych ruchowo (wspieranie analizy i syntezy, umożliwienie pisania, wykorzystanie komputera ? specjalne oraz ogólnodostępne programy z pakietu MS Office)
 • Komunikacja AAC w pracy z dzieckiem z autyzmem ? ciąg dalszy (echolalie, mowa bez rozumienia itp.)
 • Omówienie zagadnień proponowanych przez uczestników

Zajęcia poprowadzi pani Ewa Przebinda pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dt wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów przeszkoliła już kilkaset osób. Od kilku lat współpracuje z Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, prowadząc wykłady na organizowanych tam konferencjach szkoleniowych. Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach (m. in. Krajowa Konferencja AAC w 2005 r. w Krakowie wystąpienie, członek komitetu merytorycznego, redaktor publikacji Gestem-Obrazem-Słowem; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rain Man jest wśród nas Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym w 2008 r. w Krakowie wystąpienie na temat wykorzystania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem). Współautor programu do komunikacji wspomagającej MÓWik.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 w Krakowie, pedagog i logopeda w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju, al. Dygasińskiego 25, pedagog i logopeda w Poradni dla Dzieci z Autyzmem ul. Zacisze 7 w Krakowie.

Ważne informacje:
Zapraszamy do udziału w obu częściach szkolenia osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi osobami z niepełnosprawnością oraz wolontariuszy związanych z wymienionym środowiskiem. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie lub umowa wolontariacka na terenie powiatów: świdnickiego, lubelskiego, puławskiego, łęczyńskiego, chełmskiego.

Wartość szkolenia (dwie części łącznie: 480,00). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Terminy:
Część I: 20-21.06.2015r. (sobota, niedziela)
Część II: 27-28.06.2015r. (sobota, niedziela)

Na szkoleniu zapewniony będzie ciepły posiłek.

Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się tutaj:
- w formacie .pdf
- dokument word

W razie pytań proszę o kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 505 174 124
osoba do kontaktu: Monika Ciechomska